Φοίτηση

Σύμφωνα με την Υ.Α. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 ΦΕΚ B 2005 – 31.05.2019 Υπουργική Απόφαση:

  • η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στο Γυμνάσιο είναι υποχρεωτική.
  • Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό.
  • Το σχολείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την χωρίς άδεια απουσία των μαθητών/τριών με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα ή με γραπτό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι κηδεμόνες στο σχολείο στη σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους
  • Έχει καταργηθεί η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες και δίνεται έμφαση στη συνεχή επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση των μαθητών και τους λόγους της απουσίας τους. Το όριο είναι 114 απουσίες συνολικά.
  • στις διατάξεις του άρθρου 24 της Υ.Α. 79942/ΓΔ4/31-05-2019 αναφέρονται οι ιδιαίτερες περιπτώσεις που δικαιολογούνται οι απουσίες με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114)
  • Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.